การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖