การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566