การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566