การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวางประจำเดือนพฤจิกายน 2566 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566