การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวางประจำเดือนธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566