กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานกีฬาวัดสุวรรณเจดีย์