คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เดินทางมากจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในตำบลบ้านขวาง