คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญคณะผู้บริหาร ราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมผู้สูงอายุ