คำสั่งองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ที่ ๓๘๘/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์

คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธ