ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 580 เมตร ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CCF_000224

CCF_000225