ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ร่างขอบเขตรถขยะ-ฉบับปรับปรุงร่าง-1