ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนาเกาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา