ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงบ้านนายชุม จำนงค์ศาสตร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000185