ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ(Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ จากปากซอย ๙ ถึงสุดซอย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา