ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ ๑ (ซอย ๑๐ สันติสุข) ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา