ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 580 เมตร ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่าง