ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิค) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง