ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

CCF_000175