ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

CCF_000197-1