ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง