ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

CCF_000407