ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-64.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]