ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สขร.-1