ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

CCF_000100-1