ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ ๑ (ซอย ๑๐ สันติสุข) ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก.๐๑)