ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนาเกาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01)