ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างทางถนนดินคันคลองหนองโรงฝั่งตะวันออกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CCF_000190