ประกาศเผยแพร่การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CCF_000204