ประชุมจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567