ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บริเวณ หมู่ที่ 1 คลอง 13 ซ้ายและหมู่ที่ 3 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ