รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗