รายงานผลการดำเนินโครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566