รายงานผลการดำเนินโครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำเดือน มกราคม  2566