รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-รอบ-12-เดือน-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-รอบ-6-เดือน-ป

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Report-2562

แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)

แผน-3-ปี-1

รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี

  1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  3. แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)