ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างทางถนนดินดันคลองหนองโรงฝั่งตะวันออกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CCF_000191