การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566