องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต