กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง