***ข้อมูลที่ได้รับแจ้งรวมถึงบุคคลผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยให้กับผู้ถูกร้องเรียนหรือบุคคลอื่น


* ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างถึงที่สุด