นายมนัส เฉลยทรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
เบอร์โทร 06-2807-0032

นายสถิตย์ ผลบุญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
เบอร์โทร 06-4930-4389

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย แสนสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
เบอร์โทร 08-2972-3254

นายศุภชัย ทรัพย์นิมิตร
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
เบอร์โทร 08-1852-5881