กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม