ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับหลังรับคำวิจารณ์ร่าง TOR)

ร่างขอบเขตรถขยะ-ฉบับหลังรับคำวิจารณ์