ประกาศร่างขอบเขต (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายชุม  จำนงค์ศาสตร์ ถึงสุดเขตบ้านขวาง (ทางไปสำนักสงฆ์) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,650เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตงาน