ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

ร่าง-คสล.นาเกาะ