ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตโรงงานจำพวกที่ 3