ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง