ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบรรทุก 6ล้อ เพื่อเก็บขนขยะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขวาง ไปทิ้งที่ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง