ประกาศองค์การบริหารส่วนบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-52-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง