ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการสัตว์โปรดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะเจาะจง