ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์ : ตำบลบ้านขวาง

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์ : ตำบลบ้านขวาง